Projekt „Wakacje z językiem polskim”

Projekt „Wakacje z językiem polskim” jest skierowany do dzieci ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą zamieszkujących Warszawę i aglomerację warszawską, oraz do ich rodziców, a także do ich polskich kolegów, nauczycieli i polskich rodziców. Działania projektowe zostały wszechstronnie dobrane, by posłużyć integracji, wzajemnemu poznawaniu się i rozwijaniu pozytywnych relacji, oraz kontaktów w szkołach w Warszawie i aglomeracji warszawskiej, do których uczęszczają dzieci uchodźcze.

logo men

Niniejszy projekt zakłada organizację wakacyjnego 10-dniowego wyjazdu na Pojezierze Gostynińskie. Każdego dnia dzieci uchodźcze będą uczestniczyły w 6-godzinnych zajęciach: 4 godziny zajęć z języka polskiego i 2 godziny zajęć dotyczących historii, kultury i tradycji polskich. Zajęcia dotyczące kultury i historii Polski będą urozmaicone multimedialnymi prezentacjami i filmami. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych dzieci uchodźcze będą mogły spędzać czas ze swoimi polskimi rówieśnikami, którzy w tym czasie będą gośćmi ośrodka wypoczynkowego. Wieczorami będziemy organizować ogniska integracyjne ze śpiewaniem polskich piosenek i wystawianiem mini przedstawień.  Dalsze działania projektowe zaplanowane są na 17 września i zakładają organizację historyczno-kulturowego pikniku integracyjnego. Dzieci uchodźcze zaproszą swoich polskich kolegów i nauczycieli na Grę Miejską „Listy z Powstania”. Gra zostanie przeprowadzona przez warszawskich harcerzy i będzie prowadziła ulicami Starego Miasta. Po Grze Miejskiej cudzoziemscy rodzice zaproszą polskich rodziców i nauczycieli swych dzieci do uzbeckiej restauracji „Manty”. Ostatnim działaniem w projekcie jest przygotowanie broszury „Jestem uczniem w polskiej szkole”. Broszura ma ułatwić dzieciom uchodźcom funkcjonowanie w szkole, a ich rodzicom zrozumieć polski system edukacyjny. Broszura zostanie przetłumaczona na język arabski, czeczeński i rosyjski. Przekażemy ją do instytucji sprawujących opiekę na rodzinami uchodźczymi, oraz do szkół, do których uczęszczają dzieci uchodźcze.

Możliwość komentowania została wyłączona.