Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI pod nazwą „FUNDACJA MULTIOCALENIE”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja MultiOcalenie”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Joannę Seroczyńską i Dorotę Parzymies zwane dalej „Fundatorkami” na czas nieograniczony, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Warchoł. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do innych fundacji.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 9.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je – wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami – osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów obranych przez Fundację.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10.

Cele Fundacji są następujące:

1) pomoc Polakom i osobom polskiego pochodzenia, mieszkającym na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej „ZSRR”), w tym upowszechnianie polskiej kultury i oświaty na obszarze byłego ZSRR;

2) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze, życiu codziennym oraz działalności Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na obszarze byłego ZSRR;

3) pomoc w aktywizacji obywatelskiej środowisk mniejszości polskiej zamieszkałej na obszarze byłego ZSRR;

4) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce, polityce i życiu narodów Północnego Kaukazu;

5) pomoc uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;

6) pomoc ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen;

7) integracja uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantów i repatriantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;

8) wspieranie transformacji ustrojowej, rozwoju demokracji i demokratyzacji instytucji państwowych i samorządowych za granicą, w tym w krajach rozwijających się;

9) promocja i wspieranie wolontariatu;

10) promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego, w tym pogłębianie wiedzy o krajach pochodzenia uchodźców, imigrantów i repatriantów oraz o mniejszościach etnicznych i narodowych;

11) wsparcie psychologiczne i życiowe grup zmarginalizowanych społecznie, wykluczonych, z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych, jak również osób zmagających się z przewlekłym stresem;

12) promocja tradycji wielokulturowości i wieloreligijności II RP;

13) renowacja i ochrona miejsc kultu religijnego i nekropolii;

14) upamiętnianie miejsc i wydarzeń związanych z historią i wspólną przeszłością mniejszości religijnych i narodowych oraz Polaków;

15) promocja idei ekologii i produkcji żywności według dawnych, tradycyjnych receptur;

16) promocja i wspieranie rozwoju sztuki ludowej i wyrobów regionalnych;

17) promocja agroturystyki na terenach charakteryzujących się wielokulturowością

i wieloreligijnością.

§ 11.

1. Cele określone w § 10 Statutu Fundacja realizuje poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) pomocy prawnej, rzeczowej i materialnej dla grup objętych celami statutowymi,

b) konferencji, seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów upowszechniających cele statutowe Fundacji,

c) szkoleń i warsztatów antydyskryminacyjnych,

d)prac badawczych dotyczących celów statutowych;

2) dotowanie programów, filmów i audycji radiowych, a także działalności wydawniczej dotyczącej celów statutowych;

3) finansowanie budowy, rozbudowy i odbudowy oraz utrzymania kościołów, kaplic, a także grobów, cmentarzy i innych miejsc kultu religijnego;

4) organizowanie i finansowanie wykładów, wystaw i imprez kulturalno-oświatowych, a także imprez integracyjnych związanych z celami statutowymi;

5) organizowanie i finansowanie wypoczynku agroturystycznego na terenach charakteryzujących się wielokulturowością i wieloreligijnością.;

6) organizowanie i finansowanie spotkań, koncertów, festiwali i innych imprez kulturalnych, seminariów i konferencji, służących realizacji celów statutowych;

7) organizowanie i finansowanie prelekcji, sympozjów, a także pokazów, wystaw i ekspozycji służących realizacji celów statutowych;

8) zorganizowanie i finansowanie działania archiwum gromadzącego w sposób uporządkowany informacje, dokumenty, relacje, zdjęcia związane z celami statutowymi;

9) finansowanie festiwali kultury grup, wskazanych w celach statutowych;

10) finansowanie realizacji programów badawczych służących poszerzaniu wiedzy na temat grup wskazanych w celach statutowych;

11) organizowanie pomocy rzeczowej, prawnej, medycznej i psychologicznej ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen, uchodźcom oraz grupom zmarginalizowanym.

12) organizowanie i finansowanie kursów języka polskiego dla uchodźców, imigrantów i repatriantów przebywających na terytorium Polski.

13) organizowanie i finansowanie warsztatów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe urzędników państwowych i funkcjonariuszy służb mundurowych.

2. Dla osiągnięcia celów określonych w § 10 Statutu Fundacja może podjąć współpracę
z właściwymi Ministerstwami oraz innymi urzędami państwowymi i samorządowymi a także z innymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, z którymi współpraca będzie pomocna dla Fundacji przy realizacji działalności statutowej.

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również wspierać osoby fizyczne oraz prawne, a także jednostki organizacyjne, których działalność jest związana z działalnością statutową Fundacji.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

§ 12.

1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Organem uchwałodawczym Fundacji są Fundatorki. Fundatorki powołują i odwołują członków Zarządu, a także uchwalają zmiany Statutu.

§ 13.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy:

1) podejmowanie wszelkich czynności związanych z bieżącą działalnością Fundacji;

2) sporządzanie i przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

5) sporządzanie planów finansowych Fundacji;

6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników Fundacji oraz o wysokości ich wynagrodzenia.

§ 14.

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorki.

2. Do pełnienia funkcji pierwszego Prezesa Zarządu powołana zostaje pani Joanna Seroczyńską.

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:

1) nienależytego wykonywania obowiązków przez członka Zarządu,

2) zachowania nie licującego z godnością członka Zarządu,

3) naruszenia postanowień niniejszego statutu przez członka Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. W przypadku, gdy w Zarządzie jest od 3 do 5 osób uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu w przypadku czasowej niemożliwości uczestnictwa w
posiedzeniach Zarządu mogą wyznaczyć pełnomocnika, który będzie
reprezentował ich na posiedzeniach i który będzie dysponował ich głosem przy
podejmowaniu przez Zarząd decyzji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i powinno określać czas obowiązywania oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione, Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W porządku obrad posiedzenia zobowiązany jest umieścić punkty wnioskowane przez inicjatora zwołania posiedzenia.

5. O terminie posiedzenia Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych członków Zarządu co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia. Jeżeli posiedzenie Zarządu odbywa się w trybie przewidzianym przez § 15 ust. 7 Statutu, członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni o terminie posiedzenia nie później niż na 24 godziny przed jego rozpoczęciem.

6. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zarząd może podjąć uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie uwzględnionej w porządku obrad.

7. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu pomimo statutowego wymogu, posiedzenie Zarządu zostanie niezwłocznie zwołane przez innego członka Zarządu.

8. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania formalności, o których mowa w ust. 4 – 6 jeżeli na posiedzeniu stawią się wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie. Na tak zwołanym posiedzeniu ustalenie porządku obrad wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

9. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu. Głosowanie podjęte w tym trybie, które nie zostanie potwierdzone pisemnie przez wszystkich głosujących w terminie 7 dni od daty głosowania, będzie automatycznie uznane za nieważne.

10. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu mogą udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji i podpisywania w imieniu Fundacji dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i powinno określać czas obowiązywania oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa.

§ 16.

Poza uprawnieniami zastrzeżonymi w innych postanowieniach Statutu, Fundatorki mogą podejmować decyzje o zmianie postanowień niniejszego Statutu oraz zatwierdzają decyzje Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia Fundacji z inną fundacją oraz zmiany Statutu. Uchwały Zarządu w sprawach wymienionych w zdaniu poprzedzającym nabierają mocy z chwilą ich zatwierdzenia przez Fundatorki. Zatwierdzenie wskazanych wyżej uchwał wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

Rozdział IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 17.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące 00/100) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.

§ 18.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 19.

Dochodami Fundacji są:

1) darowizny, spadki i zapisy, otrzymane zarówno z kraju jak i z zagranicy,

2) subwencje osób prawnych i organizacji,

3) dochody ze zbiórek publicznych, imprez publicznych,

4) odsetki od środków na rachunkach bankowych,

5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 20.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 21.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 22.

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 23.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 24.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

1. Dla efektywniejszego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie jeden z celów Fundacji.

§ 26.

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celów, dla realizacji których została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.

2. Likwidatorem Fundacji mogą być członkowie Zarządu, chyba że podmiot uprawniony do podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji postanowi inaczej.

§ 27.

Fundacja składa corocznie Ministrowi Spraw Wewnętrznych sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 28.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa, dnia 14 października 2013 roku

Możliwość komentowania została wyłączona.