Misja i cele

Misja Fundacji

Nasze hasło i motto, którym kierujemy się we wszystkich działaniach brzmi: „Z tradycją w przyszłość”.
Żyjąc tu i teraz staramy się zawsze i wszędzie pamiętać o tym co było, i o tych, którzy odeszli. Równie ważne jest dla nas wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, a także działania mające na celu wspieranie cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.

Cele Fundacji

1) pomoc Polakom i osobom polskiego pochodzenia, mieszkającym na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej „ZSRR”), w tym upowszechnianie polskiej kultury i oświaty na obszarze byłego ZSRR;

2) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze, życiu codziennym oraz działalności Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na obszarze byłego ZSRR;

3) pomoc w aktywizacji obywatelskiej środowisk mniejszości polskiej zamieszkałej na obszarze byłego ZSRR;

4) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce, polityce i życiu narodów Północnego Kaukazu;

5) pomoc uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;

6) pomoc ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen;

7) integracja uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantów i repatriantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;

8) wspieranie transformacji ustrojowej, rozwoju demokracji i demokratyzacji instytucji państwowych i samorządowych za granicą, w tym w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR;

9) promocja i wspieranie wolontariatu;

10) promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego, w tym pogłębianie wiedzy o krajach pochodzenia uchodźców, imigrantów i repatriantów oraz o mniejszościach etnicznych i narodowych;

11) wsparcie psychologiczne i życiowe grup zmarginalizowanych społecznie, wykluczonych, z problemem uzależnienie od substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych, jak również osób zmagających się z przewlekłym stresem;

12) promocja tradycji wielokulturowości i wieloreligijności II RP;

13) renowacja i ochrona miejsc kultu religijnego i nekropolii;

14) upamiętnianie miejsc i wydarzeń związanych z historią i wspólną przeszłością mniejszości religijnych i narodowych oraz Polaków;

15) promocja idei ekologii i produkcji żywności według dawnych, tradycyjnych receptur;

16) promocja i wspieranie rozwoju sztuki ludowej i wyrobów regionalnych;

17) promocja agroturystyki na terenach charakteryzujących się wielokulturowością i wieloreligijnością.

Możliwość komentowania została wyłączona.